Kharkov Himprom Ltd.

22, Promyslova str., Vasyshchevo,
Kharkov region, 62495 Ukraine
Tel:+38 (057) 749-02-78
e-mail: info@kharkov-himprom.com
e-mail: sales_m@kharkov-himprom.com

Export Sales Department
Tel: +38 (057) 766-09-41
e-mail: export_dep@kharkov-himprom.com

Agriculture
Tel: +38 (067) 572-63-61
e-mail: V.Bilyk@kharkov-himprom.comAdministration
Tel: +38 (057) 749-02-78
Fax: +38 (057) 749-06-66
e-mail: info@kharkov-himprom.com

Logistic Department
Tel: +38 (057) 749-02-78
e-mail: info@kharkov-himprom.com

Contacts

Contact Us: